11. Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za Súdnu radu Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 181/2014

Predkladateľ: Kolégiá predsedov sudcovských rád
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy