6. Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Materiál č.: SR 92/2017, SR 93/216, SR 216/2014

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy