35. zasadnutie Súdnej rady SR

19. októbra 2015 o 13:00 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
548 Prerokovanie návrhu programu
557
Uznesenie č. 557 (253.79 kB)
Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015
561 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2014
562
Uznesenie č. 562 (137.83 kB)
Žiadosť predsedu Krajského súdu v Košiciach o zmenu schváleného harmonogramu revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach na roky 2015 – 2022
554 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Martiny Balegovej, sudkyne Okresného súdu Levice na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre
563 Informácia vo veci prepustenia Mariána Štvrteckého na slobodu
551 Žiadosť JUDr. Petra Rajňáka, sudcu Okresného súdu Pezinok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nové Zámky
552
Uznesenie č. 552 (340.91 kB)
Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2016 – 2018
552
Uznesenie č. 552 (340.91 kB)
Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2016 – 2018
558 Podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. A. K., sudkyne Okresného súdu Bratislava I
559 Podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. J. T., sudcu Okresného súdu Ružomberok
564
Uznesenie č. 564 (105.22 kB)
Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
553 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Mareka Kotoru, sudcu Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
555 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Violy Takáčovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Nitre na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
556 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie Mgr. Dušana Čima, sudcu Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
560 Žiadosť o zaujatie stanoviska: k zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Juraja Babjaka s členstvom v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky
549 35. zasadnutie Súdnej rady SR
550
Uznesenie č. 550 (117.12 kB)
Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu