36. zasadnutie Súdnej rady SR

30. novembra 2015 o 12:00 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
581 Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015
565
Uznesenie č. 565 (118.99 kB)
Prerokovanie návrhu programu
568 Návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Jána Auxta, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom
579 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Trenčíne o zmenu harmonogramu revízií Krajského súdu v Trenčíne na obdobie rokov 2012 – 2016
580 Návrh harmonogramu vnútorných revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave
582 Prieskum verejnej mienky VIA IURIS
585 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
577 Návrhy na dočasné pridelenia
583 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. D. Š., predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
584 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
570 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Viery Kumovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne
572 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne
573 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
575 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kataríny Arnouldovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
578 Návrhy na dočasné pridelenia
571 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Viery Kumovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne
574 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Ľubice Bundzelovej, sudkyne Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
576 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kataríny Arnouldovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
567
Uznesenie č. 567 (110.41 kB)
Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
566 36. zasadnutie Súdnej rady SR
1 2 »