12. Návrh zásad Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov

Materiál č.: SR 166/2014

Predkladateľ: Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Odročený

Obsah materiálu

Prílohy