4. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Paluda v. Slovensko

Materiál č.: SR 173/2017

Predkladateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy