6. Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Bardejov

Materiál č.: SR 263/2016

Predkladateľ: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy